Załóż kontoRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
serwisu Zalukaj.com.pl

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Administratorem ZALUKAJ jest: TRI MEDIA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, KRS: 0000612395, NIP: 8992788388 REGON: 364194686, który jest Usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną.
 2. ZALUKAJ (nazywany dalej też Serwisem) to informacyjny portal internetowy, umożliwiający wyszukiwanie użytkownikom źródeł (linków) do filmów udostępnianych przez podmioty trzecie na zasadach określonych przez te podmioty trzecie z którymi Administrator ZALUKAJ nie jest powiązany.
 3. Serwis nie jest hostingiem filmów (nie jest serwisem VoD), nie umożliwia oglądania online, nie przechowuje ani w żaden inny sposób nie udostępnia samodzielnie plików video. Oglądanie video następuje w portalach i na warunkach określonych przez podmioty trzecie udostępniające dany materiał video.
 4. Z treści udostępnianych w serwisie można korzystać po utworzeniu indywidualnego konta użytkownika. Korzystanie z serwisu jest odpłatne zgodnie z cennikiem serwisu.
 5. Utworzenie konta w serwisie polega na:
  1. Podaniu adresu email.
  2. Wprowadzeniu hasła.
  3. Zaakceptowaniu regulaminu wraz z notą dotyczącą ochrony danych osobowych.
  4. Aktywacji konta użytkownika przez opłacenie taryfy zgodnej z cennikiem serwisu. Opłata ta obejmuje przy tym cenę za Usługę, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Opłacenie („Aktywacja” / „Opłata”) konta umożliwia korzystanie w pełni z treści zawartych w Serwisie („Usługa”). Aby opłacić konto użytkownik w zakładce profilu „Aktywacja konta” powinien wybrać formę płatności oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami operatorów płatności. Każda z form płatności posiada wyraźne oznaczenie „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Podane przez Usługodawcę ceny usług zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.

§2. Usługa, opłata, przedmiot płatnej usługi

 1. Jedyną funkcjonalnością serwisu jest wyszukiwanie źródeł (linków) do filmów udostępnianych przez podmioty trzecie, co oznacza, że serwis jest wyszukiwarką materiałów filmowych video on demand. Przejście przez użytkownika przez hiperłącze (klikniecie w „zewnętrzny” link) spowoduje przeniesienie użytkownika do innego niż ZALUKAJ portalu (nie związanego z ZALUKAJ), gdzie oglądanie danego filmu wywołanego przez zewnętrzne hiperłącze automatycznie katalogowane w ramach Katalogu Filmów Zalukaj i ujawnione użytkownikowi po uiszczeniu jednorazowej Opłaty, może być uzależnione od osobnych opłat lub abonamentów, zgodnie z zasadami, cennikami, modelami odpłatności za oglądanie filmów VoD, jakie obowiązują u danego zewnętrznego usługodawcy VoD.
 2. Opłata ZALUKAJ obejmuje dostęp do wyszukiwarki ZALUKAJ / ujawnienie zewnętrznych hiperłączy / linków (ramach tejże wyszukiwarki ZALUKAJ) i w ten sposób podanie użytkownikowi odesłania internetowego (hiperłącza),, gdzie dana pozycja filmowa jest dostępna – wyłącznie w ramach różnych zewnętrznie prowadzonych usług VoD prowadzących przez różne podmioty zewnętrzne świadczące takie usługi (zazwyczaj za dodatkową płatnością), niezwiązane z Administratorem ZALUKAJ (który nie świadczy ani hostingu video, ani w szczególności żadnych form usług VoD).
 3. Opłata ZALUKAJ stanowi w zasadzie płatną jednorazową licencję za (dostęp) korzystanie przez użytkownika z bazy danych o filmach, której producentem jest Administrator Zalukaj, przy czym udostępnione (skatalogowane) w ramach poszczególnych pozycji filmowych bazy filmowej Zalukaj linki (hiperłącza) prowadzą wyłącznie zewnętrznych usług VoD (od zewnętrznych, nie związanych z Zalukaj usługodawców); usług zazwyczaj płatnych na rzecz tychże zewnętrznych usługodawców w ramach abonamentu / opłat premium.
 4. Jednorazowa Opłata Zalukaj dotyczy wyłącznie weryfikacji użytkownika (cel identyfikacji w ramach umowy z Administratorem Zalukaj) oraz udzielenia mu przez Właściciela Katalogu Filmów Zalukaj (bazy danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych i/lub bazy danych / zbioru w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) niewyłącznej licencji dostępu do bazy filmów Zalukaj (Katalogu Filmów Zalukaj) z ew. linkami do zewnętrznych usługodawców VoD, przy poszczególnych pozycjach Katalogu Filmów Zalukaj (KFZ), u których to zewnętrznych usługodawców, konkretnie skatalogowane konkretne pozycje KFZ (poszczególne filmy) mogą być ogólnie lub konkretnie, po wywołaniu skatalogowanego hiperłącza, dostępne.
 5. Jednorazowa Opłata Zalukaj (JOP) obejmuje wyłącznie i stanowi:
  1. Jednorazowy element weryfikacyjny służący jednorazowej identyfikacji strony umowy (użytkownika / usługobiorcy / licencjobiorcy) z Administratorem Zalukaj (usługodawca / licencjodawca / hostingodawca KFZ, ale nie plików video, operator infrastruktury).
  2. Jednorazową opłatę licencyjną za korzystanie z Katalogu Filmów Zalukaj (KFZ to baza danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych i/lub ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – zestawienie według różnej systematyki elementów, które to elementy zestawienia / bazy, same jako takie – np. opisy i informacje na stronie o danej pozycji bazy / skatalogowanym danym filmie, mogą być chronione prawem autorskim lub nie, co nie wpływa na ewentualną ochronę samej bazy danych, czyli KFZ, która może być chroniona zarówno prawem autorskim – tzw. twórcza baza danych, jak i prawem sui generis producenta bazy, Administratora Zalukaj, na podstawie ustawy o ochronie baz danych, która chroni również prawa wyłączne producenta tzw. nietwórczej bazy danych; JOP obejmuje ujawnienie zaindeksowanych zewnętrznych linków do zewnętrznych usługodawców VoD, którzy maja lub mogą mieć daną pozycję filmową w ofercie swoich usług VoD, które są zazwyczaj płatne w formie jednorazowej lub abonamentu za oglądanie danego filmu lub katalogu filmów, przy czym te opłaty są odrębnymi płatnościami na rzecz owych zewnętrznych usługodawców i nie są one na rzecz Administratora ZALUKAJ, ani nie mają żadnego związku podmiotowego ani przedmiotowego z Jednorazową Opłatą Zalukaj.
  3. Jednorazową opłatę / wynagrodzenie za korzystanie z infrastruktury technicznej utrzymywanej i zarządzanej przez Administratora Zalukaj, dzięki której KFZ może funkcjonować w Internecie a Użytkownik może łatwo i szybko wyszukiwać dane pozycje filmowe wg różnych kluczy a ponadto infrastruktura w sposób efektowny pokazuje różne ciekawe pozycje filmowe oraz kategoryzuje je w sposób czytelny i przyjazny dla korzystającego sposób; nie obejmuje ewentualnych kosztów lub abonamentów w tym w szczególności dodatkowych opłat premium, które mogą pobierać Ci zewnętrzni usługodawcy, z którymi Administrator Usługodawca Zalukaj nie jest powiązany a jednorazowa opłata pobierana przy rejestracji w Zalukaj.com.pl obejmuje weryfikację użytkownika oraz opłatę za usługę dostępu do katalogu (bazy danych) filmów i ich opisów wraz linkami do zewnętrznych serwisów i usług VoD, które mogą być dodatkowo płatne (abonamenty, opłaty premium, itp.).
 6. Jednorazowa Opłata ZALUKAJ opisana wyżej, pobierana przez Administratora ZALUKAJ w żadnym wypadku nie stanowi ani nie obejmuje / nie jest:
  1. Opłatą (w szczególności licencyjną) za korzystanie z (w tym oglądanie) filmów (w rozumieniu dzieł audiowizualnych), do których prowadzą lub mogą prowadzić linki przedstawiane przy poszczególnych skatalogowanych w ramach KFZ opisach poszczególnych pozycji filmowych.
  2. opłatą za oglądanie skatalogowanych w KFZ i opisanych w bazie KFZ filmów, w tym tych, przy których zebrano / podano zewnętrzne linki / hiperłącza np. do „miejsc w Internecie”, gdzie np. konkretnie dany film można obejrzeć; wszelkie bowiem ew. zewnętrzne hiperłącza do ew. oglądania ew. pozycji w ramach usług VoD (wszelkie formy streamingu lub innego korzystania z utworów audiowizualnych z wykorzystaniem Internetu – „na żądanie”), skatalogowane ew. przy poszczególnych pozycjach bazy KFZ – opisach filmów i miejsc, gdzie można je być może obejrzeć (Administrator KFZ nie gwarantuje tego, w tym aktualności czy aktywności skatalogowanych linków w ramach poszczególnych opisów pozycji filmowych bazy KFZ) są odwołaniami do zewnętrznych systemów internetowych i infrastruktur nienależących do Administratora KFZ ani przez niego nie kontrolowanych i prowadzą lub mogą prowadzić wyłącznie do zewnętrznych podmiotów (Usługodawcy VoD / Hostingi Video), nie powiązanych z Zalukaj i od Zalukaj nie zależnych (na którymi to podmiotami Administrator Zalukaj nie ma ani kontroli, ani wpływu), oraz do dzieł audiowizualnych (filmów), które są lub mogą być dostępne w ramach usług hostingu video/ usług VoD, w tym zazwyczaj odpłatnych (abonamenty / premium).

§3. Oświadczenia użytkownika

 1. W chwili utworzenia konta w Serwisie ZALUKAJ, co wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu, użytkownik oświadcza, że:
  1. Zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin w całości.
  2. Wszystkie dane podane w procesie tworzenia konta są prawdziwe.
  3. Nie będzie korzystać z serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub niniejszym regulaminem.
 2. Użytkownik Serwisu ZALUKAJ oświadcza, że został poinformowany o fakcie, iż:
  1. Uiszczenie opłaty przez użytkownika za korzystanie z wyszukiwarki nie zwalnia go z konieczności uiszczenia opłat za możliwość oglądania filmu, do którego prowadzi zewnętrzny link (hiperłącze), o ile taka opłata została przewidziana przez zewnętrznego operatora usług VoD.
  2. Administrator Serwisu ZALUKAJ nie bada zawartości linkowanych stron internetowych video on demand pod kątem obecności złośliwego oprogramowania lub innych nieprawidłowości.
  3. Administrator Serwisu ZALUKAJ nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika, wynikające z korzystania przez niego z witryn zewnętrznych video on demand.
  4. Niektóre ze źródeł video on demand posiadają blokadę regionalną i są niedostępne spoza terenu Polski. W takim wypadku można użyć VPN – na własną odpowiedzialność użytkownika.
  5. Administrator Serwisu ZALUKAJ nie gwarantuje, że pod podanym w Serwisie / Wyszukiwarce ZALUKAJ linkiem zewnętrznym (zaindeksowanym automatycznie), znajduje się rzeczywiście poszukiwany przez użytkownika film. Baza danych Serwisu ZALUKAJ aktualizowana jest na bieżąco (indeksowanie zautomatyzowane), przy czym dostępność filmów w linkowanych zewnętrznych źródłach, uzależniona jest od dostępności witryny zewnętrznej video on demand, która także na bieżąco może się zmieniać.
  6. W związku z zmianami w ramach serwisów zewnętrznych video on demand dane w bazie Zalukaj mogą być nieaktualne.
  7. Materiały, które nie są dostępne w ramach żadnej platformy VOD działającej w Polsce będą oznaczone znakiem graficznym.

§4. Zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi

 1. Świadczenie funkcjonalności serwisu Zalukaj następuje na wyraźną zgodę użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem korzystania z funkcjonalności, że po rozpoczęciu korzystania z tej funkcjonalności utraci prawo odstąpienia. Tym samym, prawo odstąpienia po opłaceniu (aktywacji) konta nie przysługuje. (art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentach).

§5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi

 1. Użytkownik może usunąć samodzielnie swoje konto w Serwisie przechodząc na stronę Moje konto w zakładce „Profil”. Oznacza to, że użytkownik rozwiązał umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§6. Reklamacje

 1. Termin na złożenie reklamacji przysługuje użytkownikowi w ciągu miesiąca od zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 2. Reklamacje związane z korzystaniem z serwisem należy kierować pisemnie na adres podmiotu administracyjnego lub mailowo korzystając z formularza na stronie Kontakt.
 3. Administrator ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, chyba, że z przyczyn od niego niezależnych, potrzebny jest dodatkowy czas na wyjaśnienie sprawy, wtedy Administrator przed upływem wspomnianych 14 dni, poinformuje składającego reklamację o przyczynach wydłużenia jej rozpatrzenia, podając nowy przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 4. Przekroczenie powyższego terminu rozpatrzenia reklamacji, z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego powyżej (co wymaga jednak stosownej informacji) lub brak ustosunkowania się do reklamacji w przewidzianym terminie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
Data wprowadzenia regulaminu 28.05.2021 r.
 

Masz juz konto? Zaloguj się!